شماره تلفن سایر دانشکده ها و مراکز دانشگاه فردوسی

1 سازمان مرکزی
2 مدیریت تربیت بدنی
3 مرکز کامپیوتر
4 دانشکده الهیات
5 دانشکده دامپزشکی
6 دانشکده مهندسی
7 دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 
 8 مدیریت فرهنگی
9 دانشکده کشاورزی  = 4701 و 4702
10 دانشکده عوم = 4001 و 4002