اطلاعيه و آئين نامه اسكان تابستانی دانشجويان واجد الشرايط و غيرواجدالشرايط در تابستان 1397