پوستر و فرم ثبت نام در كارگاه آموزشی اخلاق زيستی

  • ثبت نام برای دانشجویانی که پیشنهاده آنها در سال 1397 و بعد از آن تصویب می شود ، الزامی است.

akh