اطلاعات مربوط به دوره دکتری

رشته گرایش سرفصل تفصیلی جدول دروس دوره دروس پیشنهادی ترمی
تربیت بدنی و علوم ورزشی رفتار حرکتی curriculums

curriculums

در حال تهیه
تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشی curriculums curriculums در حال تهیه
رفتار حرکتی یادگیری حرکتی

رشد حرکتی

curriculums

curriculums

curriculums

curriculums

فیزیولوژی ورزشی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی curriculums curriculums
مديريت ورزشي گرايش مديريت راهبردي در سازمان ها و رويدادهاي ورزشي curriculums   curriculums

 ball-1x1         آیین نامه دکتری سال 90

 ball-1x1     آيين نامه     دكتري سال91

 

   

 

 

 

 

 

 

.