اطلاعات مربوط به دوره کارشناسی

رشته گرايش سرفصل تفصیلی جدول دروس دوره دروس پیشنهادی ترمی
تربیت بدنی و علوم ورزشی ------ curriculums curriculums curriculums
علوم ورزشي علوم زيستي ورزش

 

علوم انساني ورزش
curriculums curriculums

 

curriculums
----