نمابرها

ردیف نام و نام خانوادگی جایگاه شغلی / سمت خط مستقیم نمابر
1

 معصومه خواجوي

دبيرخانه 38807090
2

 محسن عبداللهيان

حوزه رياست 38807381
3

دكتر مهدي طالب پور

مدير   گروه تربيت بدني و علوم ورزشي 38807192
4  دكتر ناهيد خوشرفتار مدير گروه فيزيولوژي و آسيب شناسي ورزشي 38807190
5 دكتر عليرضا صابري كاخكي

مدير گروه رفتار حركتي

38807191
6 دكتر مهدي محمدي نژاد

مسئول دفتر آموزش هاي عالي آزاد دانشكده

38807389