مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

گروه رفتار حركتي و مديريت ورزشي

مدير گروه

 


رتبه علمی :

تخصص :

پست الکترونیک

 

 تلفن:38803491

 

رفتار حركتي

اعضا هيئت علمي

sohrabi

دکترمهدی سهرابی

رتبه علمی :استاد

تخصص : رفتار حرکتی

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805408

saberi

دکترعلیرضا صابری کاخکی

رتبه علمی :دانشیار

تخصص : رفتار حرکتی

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805418

 

drt3

 دکتر حمید رضا طاهری

رتبه علمی :استاد

تخصص : رفتار حرکتی

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38803451

 

daghigh

 آقای سعید دقیقه رضایی

رتبه علمی : مربی

تخصص : عمومی

پست الکترونیک

  آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805406

 

________________________________

 خانم معصومه رحیم آبادی

رتبه علمی : مربی

 

پست الکترونیک:

 

    آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

تلفن : 38803489


 

مديريت ورزشي
  اعضا هيئت علمي

 

talebpour

دکترمهدی طالب پور

رتبه علمی :دانشیار

تخصص : مدیریت ورزشي

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805409

 

azimzade

دکترسید مرتضی عظیم زاده

رتبه علمی : استادیار

تخصص : مدیریت ورزشی

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805411

 

mirzazade

دکتر زهرا سادات میرزازاده

رتبه علمی : استادیار

تخصص: مدیریت ورزشی

پست الکترونیک:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805416

tabatabae

 

خانم فخرالسادات طباطبائیان

رتبه علمی : مربی

تخصص : عمومی

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805410

 

keshti

دکتر محمد کشتی دار

رتبه علمی : دانشیار

تخصص : مدیریت ورزشی

پست الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

 تلفن:38805395

 

 

كارشناس گروه

 

sss__30_

نزهت مهاجر نسب

سمت: کارشناس آموزشی

تلفن :3478 3880
 

 

آيين نامه ها و فرم ها

 

 

Newage 1
       
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                               
                               
                   
                   
                               
                               
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                               
                               
                   
                   
                               
                               
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                               
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
                   
                               
                   
       

                                             


                                           
                                           گروه

                                           رفتار حركتي و مديريت ورزشي


                                             


                                           
                                           مدير گروه


                                           


                               

                                             

saberi
                                           


                                             

 دکترعلیرضا
                                           صابری کاخکی


                                           


                                             


                                           رتبه علمی :
استادیار

                                           


                                             


                                           تخصص : رفتار حرکتی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                             

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


                                             

 تلفن:38805418
                                           


                                             

 


                                             


                                           
                                           رفتار حركتي


                               

                                             


                                           اعضا هيئت علمي


                                           


                               

                                             

sohrabi
                                           


                                             


                                           دکترمهدی سهرابی

                                           


                                             


                                           رتبه علمی :دانشیار

                                           


                                             


                                           تخصص : رفتار حرکتی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                             


                                            آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                           


                                             

 تلفن:38805408
                                           


                               

                                             

saberi
                                           


                                             


                                           دکترعلیرضا صابری کاخکی


                                           


                                             


                                           رتبه علمی :
استادیار

                                           


                                             


                                           تخصص : رفتار حرکتی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                             

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


                                             

 تلفن:38805418
                                           


                                             

 


                                             

taheri
                                           


                                             

 دکتر
                                           حمید رضا طاهری

                                           


                                             


                                           رتبه علمی :دانشیار

                                           


                                             


                                           تخصص : رفتار حرکتی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                             


                                            آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                           


                                             

 تلفن:38803451
                                           


                                             

 


                                             

daghigh
                                           


                                             

 آقای
                                           سعید دقیقه رضایی

                                           


                                             


                                           رتبه علمی : مربی

                                           


                                             


                                           تخصص : عمومی

                                           


                                             


                                           
                                           پست الکترونیک

                                           


                                             


                                               
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                           


                                             

 تلفن:38805406
                                           


                                             

 


                                             

________________________________
                                           


                                             


                                               خانم معصومه رحیم آبادی

                                           


                                             


                                           رتبه علمی : مربی

                                           


                                             

 


                                             


                                           پست الکترونیک:

                                           


                                             


                                           
                                            آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


                                             


                                           
                                           تلفن : 38803489

                                           


                                             


                                           

                                           


                                             

 


                                               

                                           
                                           
                                           مديريت ورزشي

                                           
                                                                                                                                                                                 
                                           اعضا هيئت علمي

 

talebpour
                                             


                                           دکترمهدی طالب پور

                                           


                                             


                                           رتبه علمی :دانشیار

                                           


                                             


                                           تخصص : مدیریت ورزشي

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                             

 تلفن:38805409
                                           


                                             

 


                               azimzade
                                             


                                           دکترسید مرتضی عظیم زاده


                                           


                                             


                                           رتبه علمی : استادیار

                                           


                                             


                                           تخصص : مدیریت ورزشی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                             

 تلفن:38805411
                                           


                                             

 

mirzazade
                                             


                                           دکتر زهرا سادات میرزازاده

                                           


                                             


                                           رتبه علمی : استادیار

                                           


                                             


                                           تخصص: مدیریت ورزشی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک:

                                           


                                آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                             

 تلفن:38805416
                                           


                                           

                                             

tabatabae
                                           


                                             

 


                                             


                                           خانم فخرالسادات طباطبائیان

                                           


                                             


                                           رتبه علمی : مربی

                                           


                                             


                                           تخصص : عمومی

                                           


                                             


                                           پست الکترونیک

                                           


                                آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

                                             

 تلفن:38805410


                                             

 


                                             

 


                                             


                                           كارشناس گروه

                                           


                                             

 


                               

                                 

sss__30_
                                           


                                             


                                           نزهت مهاجر نسب

                                           


                                             


                                           سمت:

                                           کارشناس آموزشی

                                           


                                 


                               تلفن :3478 3880
 

                                           


                                             

 


                               

                               آيين نامه ها و فرم ها

                               

                                             

 


                                             
                               

                                 


                               اسامي دانشجويان دكتري

                               
                               رفتار حركتي


                                             

                                                           

 1.                                                                      


                                                                         حسینی سیدمجتبی

                                                                     


                                                         

 2.                                                          

 3.                                                                      


                                                                     خیراندیش علی

                                                                     


                                                         

 4.                                                          

 5.                                                                      


                                                                     شایان نوش ابادی ابوالفضل

                                                                     


                                                         

 6.                                                          

 7.                                                                      


                                                                     شهرکی منصوره

                                                                     


                                                         

 8.                                                          

 9.                                                                      


                                                                     طالبی کهنگی روح لله

                                                                     


                                                         

 10.                                                          

 11.                                                                      


                                                                     عبدل زاده دشت خاکی حمیده

                                                                     


                                                         

 12.                                                          

 13.                                                                      


                                                                     فاضلی کسرینه داود

                                                                     


                                                         

 14.                                                          

 15.                                                                      


                                                                     قاسمیان مقدم محمدرضا

                                                                     


                                                         

 16.                                                          

 17.                                                                      


                                                                     قطبی محسن

                                                                     


                                                         

 18.                                                          

 19.                                                                      


                                                                     قنبری ایمان

                                                                     


                                                         

 20.                                                          

 21.                                                                      


                                                                     قهرمانی محمدحسین

                                                                     


                                                         

 22.                                                          

 23.                                                                      


                                                                     کردی حسن

                                                                     


                                                         

 24.                                                          

 25.                                                                      


                                                                     محمدی جعفر

                                                                     


                                                         

 26.                                                          

 27.                                                                      


                                                                     معمارمقدم مژگان

                                                                     


                                                         

 28.                                                          

 29.                                                                      


                                                                     مهدوی مهدیه

                                                                     


                                                         

 30.                                                          

 31.                                                                      


                                                                     نبوی نیک مهدی

                                                                     


                                                         

 32.                                                          

 33.                                                                      


                                                                     ابراهیمی ثانی صغری

                                                                     


                                                         

 34.                                                          

 35.                                                                      


                                                                     اسدی قلعه نی منیره

                                                                     


                                                         

 36.                                                          

 37.                                                                      


                                                                     الحجاج رفعت فرحان حمید

                                                                     


                                                         

 38.                                                          

 39.                                                                      


                                                                     المالکی عقیل موسی جابر

                                                                     


                                                         

 40.                                                          

 41.                                                                      


                                                                     امامی علی

                                                                     


                                                         

 42.                                                          

 43.                                                                      


                                                                     امامی کشفی تکتم

                                                                     


                                                         

 44.                                                          

 45.                                                                      


                                                                     جهانبخش حمیده

                                                                     


                                                         

 46.                                                          

 47.                                                                      


                                                                     عربی سیده منیژه

                                                                     


                                                         

 48.                                                          

 49.                                                                      


                                                                     قزی اعظم

                                                                     


                                                         

 50.                                                          

 51.                                                                      


                                                                     کیهانی فاطمه

                                                                     


                                                         

 52.                                                          

 53.                                                                      


                                                                     اذرپیکان عاطفه

                                                                     


                                                         

 54.                                                          

 55.                                                                      


                                                                     اسدیان فاطمه

                                                                     


                                                         

 56.                                                          

 57.                                                                      


                                                                     ایرانمنش حسام

                                                                     


                                                         

 58.                                                          

 59.                                                                      


                                                                     ایرانمنش حمیده

                                                                     


                                                         

 60.                                                          

 61.                                                                      


                                                                     بیک میثم

                                                                     


                                                         

 62.                                                          

 63.                                                                      


                                                                     تیموری خروی مصطفی

                                                                     


                                                         

 64.                                                          

 65.                                                                      


                                                                     حیدری مهدی

                                                                     


                                                         

 66.                                                          

 67.                                                                      


                                                                     ستوده محمدصابر

                                                                     


                                                         

 68.                                                          

 69.                                                                      


                                                                     قلخانی منوچهر

                                                                     


                                                         

 70.                                                          

 71.                                                                      


                                                                     قمری امین

                                                                     


                                                         

 72.                                                          

 73.                                                                      


                                                                     گلزار سمیه

                                                                     


                                                         

 74.                                                          

 75.                                                                      


                                                                     محمدی فارسانی پروین

                                                                     


                                                         

 76.                                                          

 77.                                                                      


                                                                     نظری کاکوندی سعید

                                                                     


                                                         

 78.                                                          

 79.                                                                      


                                                                     ولی نقندر نرگس

                                                                     


                                                         

 80.                                            

                                             

 


                                             


 


                                             

 


                                 


                               اسامي دانشجويان دكتري

                                           
                               
                               مديريت ورزشي


                                             

                                                           

 1.                                                                      

   دهشتی
                                                                     محمد

                                                                     


                                                         

 2.                                                          

 3.                                                                      


                                                                     رجب زاده رضا

                                                                     


                                                         

 4.                                                          

 5.                                                                      


                                                                     عبدالملکی حسین

                                                                     


                                                         

 6.                                                          

 7.                                                                      


                                                                     عبدی کامبیز

                                                                     


                                                         

 8.                                                          

 9.                                                                      


                                                                     قربانیان رجبی اسیه

                                                                     


                                                         

 10.                                                          

 11.                                                                      


                                                                     منتظری امیر

                                                                     


                                                         

 12.                                                          

 13.                                                                      


                                                                     اللهیاری محبوبه

                                                                     


                                                         

 14.                                                          

 15.                                                                      


                                                                     امینی روشن زهرا

                                                                     


                                                         

 16.                                                          

 17.                                                                      


                                                                     رجبی مجتبی

                                                                     


                                                         

 18.                                                          

 19.                                                                      


                                                                     رحمانی مهری

                                                                     


                                                         

 20.                                                          

 21.                                                                      


                                                                     شجیع کیانوش

                                                                     


                                                         

 22.                                                          

 23.                                                                      


                                                                     صاحبکاران محمدعلی

                                                                     


                                                         

 24.                                                          

 25.                                                                      


                                                                     مصلی نژاد محمد

                                                                     


                                                         

 26.                                                          

 27.                                                                      


                                                                     ناظمی مهدی

                                                                     


                                                         

 28.                                                          

 29.                                                                      


                                                                     بنی حسن جواد

                                                                     


                                                         

 30.                                                          

 31.                                                                      


                                                                     رضوی محمودابادی سیدمحمدجواد

                                                                     


                                                         

 32.                                                          

 33.                                                                      


                                                                     سلیمی مهدی

                                                                     


                                                         

 34.                                                          

 35.                                                                      


                                                                     عبدی شهرام

                                                                     


                                                                       

   


                                                         

 36.                                            

                               

                                               بازدید ها : 5366
آخرین بروز رسانی مطلب در شنبه ، 20 آبان 1396 ، 11:40
 

نظرسنجی

نظر شما درباره طراحی این سایت چیست؟