1. اخبار
  2. جلسات دفاع

اطلاعیه های آموزش

سخن هفته

نا توان ترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جزر و مدهای روزگار تجربه نیاموزد.                 حضرت علی (ع)