1. کارگاهها و سخنرانیها و دوره ها
  2. جلسات دفاع
  3. اخبار

اطلاعیه های آموزش

سخن هفته

نا توان ترین مردم کسی است که از پیش آمدها و جزر و مدهای روزگار تجربه نیاموزد.                 حضرت علی (ع)